Meet the Team

Shubham Minde

Shubham Minde

Organizer

Ashwin Karuvath

Ashwin Karuvath

Licensee Team

Swati Panchgam

Swati Panchgam

Licensee Team

Padmavathi Vasudevan

Padmavathi Vasudevan

Curation & Editorial Team

Kasturi Arolkar

Kasturi Arolkar

Marketing Team

Thomas Francis

Thomas Francis

Graphics Team

Priscilla Godwin

Priscilla Godwin

EVM Team

Sarvesh Sangle

Sarvesh Sangle

Executive Production Team

Raksha Chauhan

Raksha Chauhan

Creatives Team

Rehan Sayyed

Rehan Sayyed

Photography Team

Prathmesh Wavhal

Prathmesh Wavhal

Web Development Team

Jasprit Sigh Hira

Jasprit Singh Hira

Hospitality & Security Team

Gaurav Naidu

Gaurav Naidu

Hospitality & Security Team

Chinmay Zemse

Chinmay Zemse

Sponsorship Team

Licensee

Licensee Team

Executive Production

Executive Production Team

Editorial

Editorial Team

Marketing

Marketing Team

Curation & Content

Curation & Content Team

Sponsership

Sponsorship Team

Graphics

Graphics Team

Creatives

Creatives Team

Hospitality

Hospitality Team

Photography & Videography

Photography & Videography Team